అట్టహాసంగా మొదలైన ఆంద్రప్రదేశ్ మీడియా ఫెడరేషన్ (APMF) జిల్లా మహా సభ , సభకు అమర్ గోపి పేరుని పెట్టిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఢిల్లీ బాబు రెడ్డి

అట్టహాసంగా మొదలైన ఆంద్రప్రదేశ్ మీడియా ఫెడరేషన్ (APMF) జిల్లా మహా సభ , సభకు అమర్ గోపి పేరుని పెట్టిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఢిల్లీ బాబు రెడ్డి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *