నిరుపేద విద్యార్థుల సహయార్ధం ఓక లక్ష రూపాయలను నెల్లూరు జిల్లా గాండ్ల, తెలికుల సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ గ్రోసు గోపాలయ్య గారికి అందచేసిన వెంకయ్య దంపతులు

హైదరాబాద్ కు చెందిన శ్రీ దోనిపర్తి వెంకయ్య, శ్రీమతి సరోజనమ్మ గార్లు నెల్లూరు జిల్లా గాండ్ల, తెలికుల సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ గ్రోసు గోపాలయ్య గారికి ఓక లక్ష రూపాయలను నిరుపేద విద్యార్థుల సహయార్ధం ఇచ్చినారు.

ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ వీరి శెట్టి హాజరత్ బాబు, కార్యదర్శి తిరుపతి హరగోపాల్, కోశాధికారి వారిగొండ సురేషబాబు, చకిరాల శేషయ్య గార్లు పాల్గుని దోనిపర్తి వెంకయ్య దంపతులు కు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసినారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *